Aurrekontuak

 

2012ko diru-sarreren laburpena kapituluka

Diru sarrera
Kapitulua Izendapena Zenbatekoa
1 Zuzeneko zergak 341.512
2 Zeharkako zergak 150.000
3 Tasak eta bestelako diru-sarrerak 161.800
4 Transferentzia arruntak 1.654.762
5 Ondarearen diru-sarrerak 300.026
6 Inbertsio errealak besterentzea 120.000
7 Kapitalen transferentziak 2.000
Diru-sarreren aurrekontua guztira 2.730.100

2012ko gastuen laburpena kapituluka

Gastuak
Kapitulua Izendapena Zenbatekoa
1 Langileen gastuak 569.900
2 Ondasun arrunt eta zerbitzuen gastuak 1.483.700
3 Finantzako gastuak 0
4 Transferentzia arruntak 351.900
6 Inbertsio errealak 234.400
9 Finantza pasiboak 90.200
Gastuen aurrekontua guztira 2.730.100